Beszámoló a Sió-menti Értéktár Bizottság működéséről


2014. március 25-én tartandó együttes ülésére előterjesztés Harc, Kistormás, Kölesd, Medina és Sióagárd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek

2014-04-22

Előterjesztés Harc, Kistormás, Kölesd, Medina és Sióagárd
Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
2014. március 25-én tartandó együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló a Sió-menti Értéktár Bizottság működéséről
Előterjesztő és előadó: dr. Baranyai Eszter jegyző
Az előterjesztést készítette: dr. Baranyai Eszter jegyző, bizottsági titkár

Tisztelt Képviselő-testületek!

A nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. §-a alapján a települési önkormányzat települési értéktárat, illetve Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba.
Kölesd, Medina, Kistormás, Sióagárd és Harc Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei akként döntöttek, hogy a hatékonyabb, gyorsabb és eredményesebb működés érdekében az öt település egy egységes bizottságot (Sió-menti Értéktár Bizottság) állít fel, melybe településenként legfeljebb két személyt lehetett delegálni.
Ezt követően külön megválasztották a települések a közös bizottság tagjait:
– Kölesd és Kistormás együtt: Vargáné Kisfalvi Erzsébet és dr. Kiszler Gyuláné
Előterjesztés Harc, Kistormás, Kölesd, Medina és Sióagárd
Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
2014. március 25-én tartandó együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló a Sió-menti Értéktár Bizottság működéséről
Előterjesztő és előadó: dr. Baranyai Eszter jegyző
Az előterjesztést készítette: dr. Baranyai Eszter jegyző, bizottsági titkár

Tisztelt Képviselő-testületek!

A nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. §-a alapján a települési önkormányzat települési értéktárat, illetve Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba.
Kölesd, Medina, Kistormás, Sióagárd és Harc Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei akként döntöttek, hogy a hatékonyabb, gyorsabb és eredményesebb működés érdekében az öt település egy egységes bizottságot (Sió-menti Értéktár Bizottság) állít fel, melybe településenként legfeljebb két személyt lehetett delegálni.
Ezt követően külön megválasztották a települések a közös bizottság tagjait:
– Kölesd és Kistormás együtt: Vargáné Kisfalvi Erzsébet és dr. Kiszler Gyuláné
c
– Református templom és parókia
– Borjádi Söréttorony
– Kölesdi Képtár és Látás-mozgalom
– Kismegyeháza
Medina:
– Református templom
– Szerb templom
– Szerb szokások és hagyományok
– Kőszegi testvérek hangszerei
– Apponyi-kiskastély és kápolna
Sióagárd:
– Szabadi Mihály írói, koreográfiai, néprajzi munkássága
– Leányvári pincefalu (hungarikummá minősítésre kiadva)
– Sióagárdi hímzés, hímzésmúzeum és viselet (hungarikummá minősítésre kiadva)

Köszönet illeti a bizottság tagjait, valamint az őket segítő művelődésszervezőket és kulturális közfoglalkoztatott személyeket, mert a határidőben elkészült felterjesztésekkel és a fentebb ismertetett, elért minősítésekkel szépen szerepeltünk a megye települései között.


Kölesd, 2014. március 20.

dr. Baranyai Eszter
bizottsági titkár


Melléklet:
Sió-menti Értéktár Bizottság szervezeti és működés szabályzata


A SIÓ-MENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
I. Általános rendelkezések
1. Harc, Kistormás, Kölesd, Medina és Sióagárd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (4) bekezdésében meghatározott jogukkal élve közös települési értéktár bizottságként létrehozták a Sió-menti Értéktár Bizottságot.
2. A Bizottság hivatalos megnevezése: Sió-menti Értéktár Bizottság (továbbiakban: Bizottság)
3. A Bizottság rövidített neve: SÉB
4. A Bizottság székhelye: 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.
5. A Bizottság létszáma: 8 fő
6. A Bizottság működési területe: Harc, Kistormás, Kölesd, Medina és Sióagárd községek közigazgatási területe.
II. A Bizottság feladat-és hatásköre
1. A Bizottság – a végrehajtásra kiadott irányadó jogszabályok szerint –
– azonosítja Harc, Kistormás, Kölesd, Medina és Sióagárd községek területén fellelhető nemzeti értékeket,
– létrehozza a harci, kistormási, kölesdi, medinai és sióagárdi értéktárakat, valamint a (tájegységi) Sió-menti Értéktárat,
– az értéktárakat nyilvántartás céljából megküldi a Tolna Megyei Értéktár Bizottságnak,
– javaslatot tesz egyes helyi értékek megyei értékként való felvételére a Tolna megyei értéktárba.
2. A Bizottság nem jogi személy, önálló költségvetéssel nem rendelkezik, gazdasági tevékenységet nem folytat, működésének költségeit a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) biztosítja.
3. A Bizottság titkársági feladatait a Közös Hivatal látja el.
III. A Bizottság szervezete
1. A Bizottság tagjait az érintett képviselő-testületek választják határozatlan időtartamra.
2. A Bizottság elnökét és elnökhelyettesét tagjai sorából maga választja.
3. A tag megbízatása megszűnik:
a) Visszahívással: a tagot az őt delegáló képviselő-testület indokolás nélkül bármikor visszahívhatja, és helyére új tagot választhat.
b) Lemondással: a bizottsági tag az elnökhöz címzett és eljuttatott írásbeli nyilatkozatával tisztségéről bármikor lemondhat, megbízatása a nyilatkozat átvétele napján szűnik meg. Helyére a képviselő-testület 60 napon belül új tagot köteles választani.
c) Ha a bizottsági tag annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben hiányzott, egy éven át nem vesz részt a bizottság ülésén.
d) A bizottsági tag halálával.
4. A Bizottság tagjai Harc, Kistormás, Kölesd, Medina és Sióagárd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei határozatai értelmében:
– Vargáné Kisfalvi Erzsébet (Kölesd) elnök
– Horváthné dr. Horváth Erika (Sióagárd) elnökhelyettes
– Borbély Mihályné (Harc)
– dr. Kiszler Gyuláné (Kölesd)
– Konrád László (Medina)
– Patkó Sándorné (Harc)
– Sárdiné Iker Anna (Medina)
– Dr. Varga Katalin (Sióagárd).
5. A Bizottság tagjai kötelesek a Bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni, az ülésről való távolmaradásukat előre jelezni.
6. A tagok tiszteletdíjban nem részesülnek, de feladatuk ellátásával összefüggő, az elnök által előzetesen engedélyezett költségeik megtérítésére jogosultak.
7. A Bizottság munkáját a titkár segíti. A titkári feladatokat a Közös Hivatal jegyzője látja el.
IV. A Bizottság működése
1. A Bizottság szükség szerint, feladataihoz igazodva tartja üléseit, de évente legalább két alkalommal.
2. A Bizottság ülését össze kell hívni abban az esetben is, ha azt valamely tag az ok és a napirendi javaslat megjelölésével, valamint az ahhoz kapcsolódó előterjesztés egyidejű megküldésével a Bizottság elnökénél kezdeményezi.
3. A Bizottság üléseinek összehívásáról annak elnöke a titkár útján gondoskodik. Az ülésre a tagokat az ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat tartalmazó meghívó, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések megküldésével kell meghívni, az ülés tervezett időpontját megelőző legalább 3 nappal. Halaszthatatlan döntést igénylő ügy esetében a bizottság ülése rövid úton is összehívható bármilyen időpontra, bármilyen értesítési mód alkalmazásával és részben vagy teljesen el lehet tekinteni az írásos formulától is.
4. A Bizottság ülései nyilvánosak. A Bizottság bármely tagja – személyi kérdésekben, illetve, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene – kezdeményezheti zárt ülés elrendelését, amelyről a bizottság vita nélkül dönt.
5. A Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele (5 fő) jelen van.
6. A Bizottság döntései során szavazati joggal kizárólag a tagok rendelkeznek. A Bizottság tagjai a bizottság ülésein jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.
7. A Bizottság ülésére tanácskozási joggal résztvevő meghívottak:
a) Harc, Kistormás, Kölesd, Medina és Sióagárd községek polgármesterei,
b) a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke,
c) a Bizottság által esetenként meghatározott személyek, szakértők.
8. A Bizottságot a bizottság elnöke képviseli, aki a képviseleti jog gyakorlása során végzett tevékenységéről a Bizottság soron következő ülésén beszámol.
9. A Bizottság elnökének általános feladatai:
a) összehívja a Bizottság üléseit,
b) gondoskodik jelen szabályzat előírásainak betartásáról,
c) önállóan gyakorolja a kiadmányozás jogát a Bizottság működésével kapcsolatban,
d) képviseli a Bizottságot, a bizottság döntések alapján eljár a Bizottság nevében.
10. A Bizottság elnökének feladatai az ülésvezetés során:
– megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet,
– megnyitja és berekeszti az ülést,
– gondoskodik az ülés során a tanácskozás rendjének fenntartásáról.
11. A Bizottság ülését a titkár vezeti, aki e feladatkörében:
– ismerteti az ülés napirendjét,
– napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetőleg lezárja a tárgyalást és a vitát,
– szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat: előbb a módosító javaslatokat kell külön-külön megszavaztatni, majd ezt követően a teljes döntéstervezetet, több javaslat esetén az elhangzás sorrendje a meghatározó,
– megállapítja a szavazások eredményét.
12. A Bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza. A döntési javaslat elfogadásához a megválasztott bizottsági tagok több mint felének (5 fő) egynemű támogató („igen”) szavazata szükséges.
13. A Bizottság jegyzőkönyvében történő rögzítéssel, alakszerű határozat meghozatala nélkül dönt:
– az ülés napirendjéről,
– ügyrendi kérdésekben,
– tájékoztatások tudomásul vételéről,
– a határozati javaslat módosítására, kiegészítésére tett javaslat kiegészítő, módosító indítványok esetén.
Minden egyéb döntését a Bizottság alakszerű határozattal hozza meg.
14. A Bizottság határozatait naptári évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: „…./20…(hónap,nap) SÉB határozat”.
A határozatban – amennyiben szükséges – meg kell jelölni a végrehajtásért felelős nevét, és a végrehajtás határidejét. A végrehajtásért felelős személyeknek a Bizottság határozatát az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni.
15. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévők nevét, a tanácskozás lényegét, a szavazások számszerű eredményét és a hozott határozatok szószerinti szövegét. Az ülésen felvett jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről a Közös Hivatal gondoskodik. A jegyzőkönyvvezetés feladatát a Közös Hivatal jegyzője által kijelölt köztisztviselője látja el.
16. A Bizottság határozatairól a Közös Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás, valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek a jegyző által kijelölt köztisztviselőnél.
17. A Bizottság az érintett képviselő-testületek kérései alapján – legfeljebb évente kétszer – beszámol a képviselő-testületnek elvégzett munkájáról.
18. A Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.
V. Záró rendelkezések
1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
2. Jelen szervezeti és működési szabályzatot a Bizottság 2/2014. (II. 6.) határozatával fogadta el.
3. Jelen szervezeti és működési szabályzat az elfogadásának napján lép hatályba.

2014. február 6.
Vargáné Kisfalvi Erzsébet
elnök


Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban